Tạo tệp Remarketing Analytics từ các khách hàng METU

Bước 1: Sau khi kết nối METU với tài khoản Google Analytics thành công. Chọn quản trị --> Định nghĩa đối tượng --> Đối tượng --> + Đối tượng mới.

Bước 2: Nhập tên đối tượng --> Tạo mới.

Bước 3: Chọn tab điều kiện --> Chọn mục nhãn sự kiện --> Chọn nhãn sự kiện --> Áp dụng.

Bước 4: Điền thời lượng bám đuổi khách hàng --> Bước tiếp theo.

Bước 5: Chọn đích đến --> Xuất bản.

Bước 6: Đổi tượng vừa tạo thành công.

Last updated