Kết nối METU với Haravan

Kết nối METU với Haravan từ phía METU

Bước 1: Tạo menu

Chọn Quản lý menu --> Tạo menu như ảnh dưới.

Bước 2: Tạo menu và cấu hình hiển thị menu trên Haravan.

Tạo menu điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn tại đây và cấu hình đường dẫn hiển thị theo đường dẫn Haravan và kết nối như ảnh dưới.

Bước 3: Chọn đường dẫn hiển thị menu.

Sau khi kết nối với Haravan thành công, chọn tiếp lần nữa vào cấu hình đường dẫn hiển thị theo đường dẫn Haravan để hiển thị ra danh sách các đường dẫn của website trên Haravan, tick chọn đường dẫn nào muốn hiển thị menu, nếu không có đường dẫn nào được chọn, METU sẽ hiển thị menu trên tất cả các trang web có cài đặt METU, sau đó bấm hoàn thành và cập nhật menu là hoàn tất kết nối METU với Haravan.

Sau khi kết nối thành công METU với Haravan, METU sẽ hiển thị trong trang quản trị của Haravan như hình, bạn có thể cấu hình METU cho từng trang ngay trên trang quản trị của Haravan.

Kết nối METU với Haravan từ phía Haravan

Bước 1: Cài đặt ứng dụng METU.

Truy cập đường link https://apps.haravan.com/, tìm kiếm ứng dụng METU và cài đặt.

Bước 2: Tạo menu

Chọn Quản lý menu --> Tạo menu như ảnh dưới.

Bước 3: Tạo menu và cấu hình hiển thị menu trên Haravan.

Tạo menu điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn tại đây và cấu hình đường dẫn hiển thị theo đường dẫn Haravan, chọn đường dẫn nào muốn hiển thị menu, nếu không có đường dẫn nào được chọn, METU sẽ hiển thị menu trên tất cả các trang web có cài đặt METU, sau đó bấm hoàn thành và cập nhật menu là hoàn tất kết nối METU với Haravan.

Last updated