Cài đặt nâng cao

1. Cài đặt hội thoại: Cài đặt chức năng tự động phân phối các liên hệ mới tới một nhân viên hoặc nhóm nhân viên cụ thể.

Bước 1: Cài đặt nâng cao --> Cài đặt hội thoại --> Thêm người tiếp nhận.

Bước 2: Điền các thông tin, để cài đặt chức năng

 • Nhập tiêu đề

 • Nhân viên: Chọn nhân viên hoặc nhóm nhân viên nhận liên hệ mới

 • Nhập mô tả

 • Chọn phân liên hệ mới theo URL hoặc theo menu

 • Chuyển hướng khi offline: Chọn nhân viên hoặc nhóm nhân viên nhận liên hệ mới khi người chịu trách nhiệm chính offline (Nếu cả 2 đều offline thì liên hệ sẽ được gửi random và ưu tiên nhân viên đang online)

Bước 3: Đồng ý.

2. Cài đặt người nhận Mail khi có liên hệ mới:

Bước 1: Cài đặt nâng cao --> Cài đặt người nhận Mail.

Bước 2: Cấu hình email nhận thông báo

 • Email admin

 • Email của nhân viên: Sẽ random gửi mail cho các nhân viên

 • Tùy chỉnh: Nhập địa chỉ email nhận thông báo tùy ý muốn

Bước 3: Cập nhật.

3. Cài đặt Live Chat: Cài đặt lời chào cho Live Chat.

Bước 1: Cài đặt nâng cao --> Cài đặt Live Chat --> Thêm lời chào.

Bước 2: Cấu hình lời chào

 • Nhập lời chào

 • Nhập thời gian hoặc nhập độ dài khi cuộn trang thì lời chào hiện ra (Chú ý: Chỉ cần điền 1 trong 2 tùy chọn này)

 • Cấu hình lời chào hiển thị theo URL (Chú ý: Chức năng chỉ hoạt động khi menu hiển thị trên URL đã cấu hình có tiện ích Live Chat)

Bước 3: Thêm mới.

4. Cài đặt thẻ: Thêm thẻ vào liên hệ ở phần quản lý khách hàng để nhóm chúng thành những chủ đề khác nhau.

Bước 1: Cài đặt nâng cao --> Cài đặt thẻ --> Thêm thẻ mới.

Bước 2: Cấu hình thẻ

 • Nhập tên thẻ

 • Chọn màu sắc cho thẻ

 • Nhập mô tả

 • Kích hoạt

Bước 3: Cập nhật.

Sau khi tạo xong thẻ khi sang bên quản lý khách hàng sẽ có các thẻ để gắn vào các liên hệ, chúng ta có thể lọc theo thẻ tiện cho việc quản lý khách hàng.