Chức năng chuyển cuộc hội thoại

Chức năng “chuyển Lead” cho người khác khác giúp thuận tiện trong việc luân chuyển cuộc hội thoại (Nếu tài khoản Metu có nhiều nhân viên cùng đăng nhập để chăm sóc Lead - Chức năng này chỉ có ở tài khoản nhân viên).

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhân viên

Bước 2: Chuyển cuộc hội thoại cho nhân viên khác

Đăng nhập tài khoản nhân viên --> Quản lý khách hàng --> Chuyển cuộc hội thoại.

Chọn nhân viên để chuyển cuộc hội thoại.

Sau khi chuyển bạn có thể hủy chuyển nếu nhân viên kia chưa đồng ý nhận hoặc từ chối cuộc hội thoại.

Sau khi chuyển cuộc hội thoại thành công thì cuộc hội thoại sẽ biến mất khỏi danh sách lead ở bên nhân viên chuyển cuộc hội thoại và hiển thị ở danh sách lead bên nhân viên nhận cuộc hội thoại.

Nhân viên được chuyển cuộc hội thoại có thể từ chối hoặc chấp nhận nếu nhân viên chuyển cuộc hội thoại chưa hủy chuyển.

Nếu nhân viên nhận cuộc hội thoại từ chối nhận cuộc hội thoại thì cuộc hội thoại được chuyển sẽ biến mất khỏi danh sách lead của nhân viên nhận cuộc hội thoại.

Nếu nhân viên nhận cuộc hội thoại chấp nhận thì cuộc hội thoại được chuyển sẽ hiển thị ở danh sách lead của nhân viên nhận cuộc hội thoại.

Last updated