Tạo tệp Goal Analytics với các tương tác từ METU

Sau khi kết nối thành công METU với tài khoản Google Analytics thì METU sẽ sinh ra danh mục sự kiện của METU, nhãn sự kiện và hành động sự kiện.

Danh mục sự kiện: Widget

Hành động sự kiện: widget_click

Nhãn sự kiện: Tên tiện ích (Ví dụ nút "Sản phẩm mới" thì nhãn sự kiện sẽ là "Sản phẩm mới")

Bước 1: Quản trị --> Mục tiêu --> + Mục tiêu mới.

Bước 2: Tick tùy chỉnh --> Tiếp tục.

Bước 3: Điền nhãn sự kiện cần tạo GOAL vào trường tên --> Tick sự kiện --> Tiếp tục.

Nhãn sự kiện: Tên tiện ích (Ví dụ nút "Sản phẩm mới" thì nhãn sự kiện sẽ là "Sản phẩm mới")

Bước 4: Điền danh mục sự kiện, hành động sự kiện và nhãn sự kiện vào các trường tương ứng --> Lưu.

Danh mục (Danh mục sự kiện): Widget

Tác vụ (Hành động sự kiện): widget_click

Nhãn (Nhãn sự kiện): Tên tiện ích (Ví dụ nút "Sản phẩm mới" thì nhãn sự kiện sẽ là "Sản phẩm mới")

Bước 5: Mục tiêu thêm mới thành công.

Last updated