Kết nối METU với LadiPage

Bước 1: Tạo menu

Chọn Quản lý menu --> Tạo menu như ảnh dưới.

Bước 2: Tạo menu và cấu hình hiển thị menu trên LadiPage.

Tạo menu điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn tại đây và cấu hình đường dẫn hiển thị theo đường dẫn LadiPage như ảnh dưới.

Sau khi tick chọn cấu hình đường dẫn hiển thị theo LadiPage thì sẽ hiện ra popup hướng dẫn, sao chép đoạn mã có trong hướng dẫn lại --> tiếp tục tạo menu và lưu menu lại như ảnh dưới.

Bước 3: Tạo tài khoản liên kết LadiPage với METU.

Sau khi tạo xong menu xong hãy truy cập đường link https://builder.ladipage.com/integrations?tab=form_account để tạo tài khoản liên kết LadiPage với METU.

Chọn tạo tài khoản liên kết --> Loại tài khoản chọn METU --> Điền tên gợi nhớ --> Dán đoạn mã đã sao chép ở bước 2 vào trường Token --> Tiếp tục như ảnh trên.

Bước 4: Gắn menu vào LadiPage.

Chọn LadiPage nào cần gắn menu và chỉnh sửa --> Ứng dụng --> METU như ảnh dưới.

Tài khoản liên kết chọn METU --> Chọn menu đã tạo --> Xuất bản như ảnh dưới.

Menu METU hiển thị sau khi kết nối METU với LadiPage thành công như ảnh dưới.

Chú ý: Khi kết nối METU với LadiPage theo hướng dẫn ở trên thì không cần gắn code METU lên LadiPage nữa.

Last updated