Kết nối METU với LadiPage

Bước 1: Tạo menu

Chọn Quản lý menu --> Tạo menu.

Bước 2: Tạo menu và cấu hình hiển thị menu trên ladi page.

Tạo menu điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn tại đây và cấu hình đường dẫn hiển thị theo đường dẫn LadiPage.

Sau khi tick chọn cấu hình đường dẫn hiển thị theo LadiPage thì sẽ hiện ra popup hướng dẫn, sao chép đoạn mã có trong hướng dẫn lại và lưu menu lại.

Bước 3: Tạo tài khoản liên kết LadiPage với METU.

Sau khi tạo xong menu xong hãy truy cập đường link https://builder.ladipage.com/integrations?tab=form_account để tạo tài khoản liên kết LadiPage với METU.

Chọn tạo tài khoản liên kết --> Loại tài khoản chọn METU --> Điền tên gợi nhớ --> Dán đoạn mã đã sao chép ở bước 2 vào trường Token --> Tiếp tục

Bước 4: Gắn menu vào LadiPage.

Chọn LadiPage nào cần gắn menu và chỉnh sửa --> Ứng dụng --> METU

Tài khoản liên kết chọn METU --> Chọn menu đã tạo --> Xuất bản

Menu METU hiển thị sau khi kết nối METU với LadiPage thành công.

Chú ý: Khi kết nối METU với LadiPage theo hướng dẫn ở trên thì không cần gắn code METU lên LadiPage nữa.